ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΞΙΑΚΩΝ ΚΗΦΕΙΔΩΝ. ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΚΗΦΕΙΔΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ

PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF SELECTED GALACTIC CEPHEIDS.II. TWO-COLOUR OBSERVATIONS OF 12 CEPHEIDS VARIABLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Bachner K
  5. 1976
  6. 486-516
    • Photoelectric observations in two colours (B,V) for 12 galactic cepheids, were made. The observations have been made by a reflector and in this task the results obtained for the cepheids RT, RX, SYAur, RWCam, SuCas, VZCyg, V, Y, BGLac, RSOri, SV, AWPer and a first explanation of the observatory matterials of corresponding of a total of 18 observed stars.
    • Εκτελέσθηκαν φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις σε δύο χρώματα ( Β,V) με 12 γαλαξιακούς κηφείδες. Οι παρατηρήσεις έγιναν με κατοπτρικό τηλεσκόπιο και στην εργασία αυτή παρέχονται τα εξαγόμενα των παρατηρήσεων για τους κηφείδες RT, RX, SY, Aur, RWCam, SUCas, VZCyg, V, Y, BG, Lac, RSOri, SV, AWPer, καθώς και μια πρώτη διερεύνηση του υλικού των παρατηρήσεων του αντιστοιχούντος στο σύνολο των 18 παρατηρηθέντων αστέρων.