Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

MEDICINE IS NOT EXACT SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 408-412
    • In this announcement there are arguments that unsettle, traditional and dogmatic standards of medicine and lead us in disputes and reclassifications, important for the practical application.
    • Στην ανακοίνωση γίνονται παρατηρήσεις που κλονίζουν τα παραδοσιακά και δογματικά δεδομένα αναφορικά με την κλινική ιατρική και οδηγούν σε αμφισβήτηση και ανακατατάξεις σημαντικές στην πρακτική εφαρμογή.