Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

THE WAY TO SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1976
  6. 264-273
    • Description of the way that is followed by all those that wish to become scientists, which is extremely difficult, with a lot of rensponsibilities and obligations.
    • Περιγράφεται η πορεία όλων αυτών που θέλουν να γίνουν επιστήμονες, έργο εξαιρετικά δύσκολο με ευθύνες και υποχρεώσεις.