Α. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΤΟΚΚΩΝ, Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ

"CHRONICAL OF TOKKON" THE COLLECTION OF ECCLESIASTIC HYMNS OF SOUTH ITALY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Schiro Giuseppe
  5. 1976
  6. 138-144
    • Presentation of "The Chronical of Tokkon", which constitutes a historical composition and narrates facts that constitute to the development of Epiros between 1375 and 1422, as well as of principality of Achaia. There is also presentation of the contribution to the study of Byzantine culture through the work of "Analecta Hymnica Graeca e Codicibus Eruta Italiae Inferioris" that constitute intensive and reconstructive cooperation in intellectual and scientific of great representatives of Greece and Italy.
    • Παρουσιάζεται το έργο "Το χρονικό των Τόκκων", το οποίο αποτελεί μια ιστορική έκθεση και το οποίο αφηγείται τα γεγονότα τα οποία αποτελούν την ανάπτυξη της ιστορικής εξέλιξης της Ηπείρου μεταξύ των ετών 1375 και 1422, ως και του πριγκηπάτου της Αχαϊας. Επίσης παρουσιάζεται η συμβολή του στον κλάδο της βυζαντινολογίας μέσα από το έργο του "Analecta Hymnica Graeca e Codicibus Eruta Italiae Inferioris", τα οποία αποτελούν εντατική και ανοικοδομητική συνεργασία στο πνευματικό και επιστημονικό πεδίο άξιων εκπροσώπων της Ελλάδας και της Ιταλίας.