ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ κ.CELINE WIENER

THE ISSUE OF CODIFICATION OF ADMINISTRATION PROCEDURE, THAT RESULTED FROM THE PRESENTATION OF Mrs.CELINE WIENER'S BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1976
  6. 128-137
    • As a result of the presentation of the book of Mrs.Celin Wiener, under the title "Vers une Codification de la Procedure Administrative", there is exposure of beliefs of the issue of codification of administration procedure, i.e.similarity of administrative actions and regulation of the function of collective administration members, publication and notification of administrative actions, terms of their recall etc.
    • Εξ αφορμής της παρουσιάσεως του βιβλίου της κ.Σελίν Βιενέ, υπό τον τίτλο "Vers une condification de la Procedure Administrative", εκτίθενται σκέψεις επί του θέματος της κωδικοποίησης της διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή της ομοιομορφίας κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων και κατά την ρύθμιση της λειτουργίας συλλογικών διοικητικών οργάνων, δημοσίευση και κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων, όροι ανάκλησης αυτών κλπ.