ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤ.ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ-ΑΝΩΤ.ΜΑΙΣΤΡΙΧΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΚΙΩΝΑΣ

OBSERVATIONS OF THE CREATION CONDITIONS OF CARBONITE ROCK OF THE UPPER COMPANION UPPER MAASTRICHT IN THE AREA OF PARNASSOS-GIONAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπασταύρου Στ Ε
  5. 1976
  6. 97-121
    • It is observed that during the upper Companion there was an alteration to the conditions of sendiment creation in the area of Parnassos-Gionas, by immersion of the upper tone. For this period from upper Companion to upper Maastricht deposit and creation of coal sendiments is not valid. It is proved that there is Cocoolithen in Parnassos-Gionas area and the existance of saoutic phase mountain generation in Greece.
    • Παρατηρείται ότι κατά το ανώτερο Καμπάνιο επήλθε αλλαγή των συνθηκών ιζηματογενέσεως στη ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας, δια βυθίσεως της ανωτέρας ζώνης. Για το διάστημα από το ανώτερο Καμπάνιο ως το ανώτερο Μαιστρίχτιο δεν ισχύει η απόθεση και ο σχηματισμός ιζημάτων ανθρακικής συστάσεως σε νεριτική φάση. Αποδεικνύεται η ύπαρξη Coccolithen στη ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας και η ύπαρξη σαουϊκής ορογενετικής φάσεως στον Ελλαδικό χώρο.