ΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΩΝ

THE THEORIES OF BREATHING IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1976
  6. 48-85
    • It has to do with a speech which explains the reason and the mechanism of breathing according to ancient philosophy. It was considered that breathing is connected with the existence of life and its manifestation. Various theories and conclusions that the writer reaches, are presented.
    • Πρόκειται για ομιλία, η οποία συνδέει τον σκοπό και τον μηχανισμό της αναπνοής με φιλοσοφικά θέματα στην αρχαιότητα. Θεωρούσαν ότι η αναπνοή συνδέεται με την ύπαρξη της ζωής και ότι αποτελεί και εκδήλωση ζωής. Παρουσιάζονται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται ο συγγραφέας.