ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1970 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1970
  6. 302-323
    • Detailed report on the works, activities, publications, proclamations, prizes, etc. of the Academy of Athens for the year 1970.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία, κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1970.