ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ

ON THE TRACES OF ONE SCIENTIFIC RESEARCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 285-301
    • Report on the achievements of the Molecular Biology to the direction of the charting of the structural and stereochemical types of proteins.
    • Αναφορά στα επιτεύγματα της Μοριακής Βιολογίας προς την κατεύθυνση της χαρτογράφησης των συντακτικών και στερεοχημικών τύπων των πρωτεϊνών.