ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1970
  6. 215-216
    • The Academician Mr.K.Alexopoulos presented the book of Mr.I.Bouroutis with the title :"Experiments of Physics and Chemistry". The book describes the use of the available organs of Physics and Chemistry in schools.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Κ.Αλεξόπουλος παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Ι.Μπουρούτη με τίτλο "Πειράματα Φυσικής και Χημείας". το οποίο περιγράφει την χρήση των διατιθέμενων οργάνων Φυσικής και Χημείας στα σχολεία.