Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

THE CREATION OF THE MYCENEAN CIVILIZATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1970
  6. 200-214
    • The speech is referred to Mycenae, Mycenaen civilization and its creation, based on elements that arose from Schliemann's excavations.
    • Ομιλία που αφορά τις Μυκήνες. τον μυκηναϊκό πολιτισμό και την γένεση αυτού, βασισμένη σε στοιχεία που προέκυψαν από τις ανασκαφές Schleimann.