ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1970
  6. 174-176
    • The Academician Mr.Pan.Bratsiotis presented the book of Mr.K.I.Giannakopoulos with the title :"The Emperor Michael Paleologos and West (1258-1282). Study on the Byzantine-Latin relations".
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Παν. Μπρατσιώτης παρουσιάζει το έργο του κ.Κ.Ι.Γιαννακόπουλου, με τίτλο "Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος και η Δύσις (1258-1282). Μελέτη επί των Βυζαντινολογικών σχέσεων".