Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE PROTECTION OF THE NATURE IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980) | Πανταζής, Γεώργιος (1906-1973)
  5. 1970
  6. 163-173
    • Thoughts and ideas for the protection of nature for reasons of aesthetics but also for economical necessity, are expressed.
    • Παρατίθενται σκέψεις και ιδέες για την προστασία της φύσεως, για λόγους αισθητικής αλλά και οικονομικής αναγκαιότητας.