Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ

THE MODERN SOCIAL EVOLUTION AND THE LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1970
  6. 23-58
    • The Academician Mr.Gr.Kasimatis gave a speech on the occasion of his admission to the Academy of Athens. He reported that he was influenced by two teachers he had as regards his choice to deal with the Law but also with the Law's relation with the contemporary social evolution.
    • Λόγος του Ακαδημαϊκού κ.Γρ.Κασιμάτη, για την είσοδό του στην Ακαδημία Αθηνών. Αναφέρεται στην επίδραση την οποία δέχτηκε από δύο διδασκάλους του για την επιλογή του να ασχοληθεί με το Δίκαιο, αλλά και στην σχέση του Δικαίου με την σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη.