ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

SOME THOUGHTS ON THE CRISIS OF THE HUMANITIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1970
  6. 138-145
    • The present announcement forms a discussion which concerns the cultivation humanitorian letters and the role they play as regards the promotion of our nation in a period of a general decline of its cultivation in West.
    • Πρόκειται για συζήτηση η οποία αφορά την καλλιέργεια των ανθρωπιστικών γραμμάτων και τον ρόλο που παίζουν αναφορικά με την προβολή του Έθνους μας, σε μια περίοδο γενικότερης κάμψης της καλλιέργειας αυτής στη Δύση.