ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ABOUT A METHOD OF MARGINAL REACTIONS TO THE COMPOSITION OF POLYMER CADENOID COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Καραγκούνης, Γεώργιος (1905-1990) | Αγαθοκλή-Πανδή Ιωάννα
  5. 1970
  6. 118-126
    • One experimental method for the polymer cadenoid compositions, which are made for the first time, is developed. For this purpose the ability of marginal surfaces was used and the cadenoid connection of a great number of dactyls is achieved.
    • Αναπτύσσεται πειραματική μέθοδος προς σύνθεση πολυμερών κρικωτών (καδενοειδών) ενώσεων, οι οποίες παρασκευάζονται για πρώτη φορά. Προς τον σκοπό αυτό γίνεται χρήση της ικανότητας οριακών επιφανειών και κατορθώνεται η κρικωτή σύνδεση μεγάλου αριθμού δακτυλίων.