ΜΑΡΑΘΩΝ

MARATHON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1970
  6. 108-117
    • After some excavations that took palce in the area of Marathon, the area is studied from the topological point of view. Particular findings of the area are described.
    • Μελετάται από τοπολογικής απόψεως κατόπιν ανασκαφών που έγιναν, η περιοχή του Μαραθώνα. Περιγράφονται συγκεκριμένα ευρήματα της περιοχής.