ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

THE FAIRY-TALE OF LOVE AND SOUL IN THE MODERN GREEK TRADITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέγας Γεώργιος Α
  5. 1970
  6. 64-75
    • Critical study of the myth Love and Soul, which was depicted through the work "Transformations" of the latin author Apoulios (2nd a.C.century) but it is also preserved in the verbal tradition of the greek as well as of other nations.
    • Κριτική μελέτη του μύθου Έρως και Ψυχή που μας παραδόθηκε μέσα από το έργο ¨Μεταμορφώσεις" του λατίνου συγγραφέα Απουληϊου (2ος μ.Χ.αιώνας) αλλά διασώζεται και στην προφορική παράδοση τόσο του ελληνικού όσο και άλλων λαών.