ΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

THE COSMOLOGICAL SYSTEMS OF HIPPOCRATIC DOCTORS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1970
  6. 35-69
    • The contribution of the cosmological systems referring to Hippocratic writings and to the more precise determination of the bounds between Medicine and Philosophy, is studied. In particular, the cosmological knowledge contained in Hippocratic books are described and these are : about Weeks, about Diet, about Fleshes and about Natures.
    • Μελετάται η συμβολή των κοσμολογικών συστημάτων, των αναφερόμενων στα Ιπποκρατικά συγγράμματα, στον ακριβέστερο καθορισμό των δεσμών μεταξύ Ιατρικής και Φιλοσοφίας. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι κοσμολογικές γνώσεις που περιέχονται στα Ιπποκρατικά συγγράμματα περί Εβδομάδων, περί Διαίτης, περί Σαρκών και περί Φυσών.