1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1970
  6. 11-22
    • The present study is referred to the prototype handwritten and unpublished text of the memoirs of George Pantaleon Psyllas, who was born in Athens in 1794 and died in 1879. In the text neither dates are reported nor official events are described but there are a lot of details for things and persons, with which he was connected.
    • Πρόκειται για πρωτότυπο χειρόγραφο και ανέκδοτο κείμενο, των απομνημονευμάτων του Γεωργίου Πανταλέοντος Ψύλλα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1794 και πέθανε το 1879. Στο κείμενο δεν αναφέρονται ημερομηνίες ούτε περιγράφονται επίσημα γεγονότα αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες για πράγματα και πρόσωπα με τα οποία συνδέθηκε.