Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΕΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΤ

THE SELF-KNOWLEDGE OF CONSCIOUS AND KANT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1970
  6. 3-10
    • Analysis as concerns the confrontation of the meaning of "Ego" in accordance with Kant's philosophy.
    • Ανάλυση της αντιμετώπισης της έννοιας του "Εγώ" σύμφωνα με την φιλοσοφία του Καντ.