ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

ABOUT DEMETRIOS EGINITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος
  5. 1936
  6. 44-50
    • Curriculum vitae and scientific activity of the great Greek scientist Demetrios Eginitis.
    • Βιογραφία και επιστημονική δραστηριότητα του μεγάλου Έλληνα επιστήμονα Δημητρίου Αιγινήτου.