Ο ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΣΑΥΡΑΣ

THE NOVA STAR OF LIZARD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ | Κωτσάκης Δ
  5. 1936
  6. 496-502
    • Observations regarding the brightness of the nova star of Lizard. The star was discovered by chance, by an amateur astronomer, Mr.Kazuaki Gomi. On the basis of the observations arose that : 1). The new of Lizard is fifth in the line, in the view of brightness on the basis of comparisons of its curve of light with relevant curves of the nova stars : Eagle, Perseus, Heracles, Swan Gemini and Iniochos. 2). Its curve of light presents only in two days sudden increase from a size smaller than the 13th in 1,9 and presents quick decline untill the 6th size within 20 days. 3). The branch of extinction of the curve of light, of the New of Lizard, goes smoothly. 4). The curve of light of the New of Lizard is similar to this of the New of Swan.
    • Παρατηρήσεις για την λαμπρότητα του καινοφανή αστέρος της Σαύρας. Το αστέρι ανακαλύφθηκε τυχαίως από τον ερασιτέχνη αστρονόμο k.Kazuaki Gomi. Βάσει των παρατηρήσεων προέκυψε ότι : 1) Ο Νέος της Σαύρας είναι πέμπτος στη σειρά από άποψη λαμπρότητας, βάσει συγκρίσεων της καμπύλης φωτός του με τις αντίστοιχες καμπύλες των καινοφανών αστέρων : Αετού, Περσέα, Ηρακλή, Κύκνου, Διδύμων και Ηνίοχου. 2). Η καμπύλη φωτός του παρουσιάζει μέσα μόνο σε δύο μέρες απότομη άνοδο από μέγεθος μικρότερου του 13ου σε 1,9 και παρουσιάζει ταχεία κάθοδο μέχρι 6ου μεγέθους μέσα σε είκοσι μέρες. 3). Ο κλάδος απόσβεσης της καμπύλης φωτός του Νέου της Σαύρας βαίνει ομαλά. 4). Η καμπύλη φωτός του Νέου της Σαύρας μοιάζει με αυτή του Νέου του Κύκνου.