ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

COMPOSITIONS OF THE ALOGONIC OF MOLYVDE WITH ORGANIC SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1936
  6. 481-487
    • Study which refers to the alogonic compositions of molyvde during which took place experimental researches from which came up the following : 1) The alogonic compositions of molyvde and the equal towards them, have the possibility to form the compositions of higher class with various organic salts of the type regular, low-dense and high-dense. In this composition the liquid, into which takes place the reaction, exerts main action, on the formation of complex systems as well as on the form of molecular structrure. 2). The joined organic molecules towards the alogonic molyvde are either salts of alkaline metals with acids of the greasy range or salts of pyridinic and cinolic bases and alkaloids with organic acids of the greasy or aromatic range. The number of joined molecules of these salts is 1, 2, 4 and 8.
    • Μελέτη η οποία αφορά τις αλογονούχες ενώσεις του μολύβδου κατά την οποία έλαβαν χώρα πειραματικές έρευνες από τις οποίες προέκυψαν τα εξής: 1). Οι αλογονούχες ενώσεις του μολύβδου και οι ανάλογες προς αυτές έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν ενώσεις ανώτερης τάξης με διάφορα οργανικά άλατα τύπου ομοταγή κανονικό, άκορο ή υπέρκορο. Σε αυτή τη σύνθεση το υγρό μέσα στο οποίο συντελείται η αντίδραση ασκεί κυριώδη δράση, τόσο στον σχηματισμό των περίπλοκων συστημάτων όσο και στην μορφή της οριακής δομής. 2). Τα προς το αλογονούχο μόλυβδο συνενούμενα οργανικά μόρια είναι είτε άλατα αλκαλικών μετάλλων με οξέα της λιπαρής σειράς, είτε άλατα πυριδινικών και κινολικών βάσεων και αλκαλοειδών με οργανικά οξέα της λιπαρής ή της αρωματικής σειράς. Ο αριθμός των ενωμένων μορίων αυτών των αλάτων προς ένα μόριο μολυβδούχου άλατος είναι 1,2,4 και 8.