ΝΕΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

NEW SOURCES ABOUT THE SOCIETY OF FRIENDS (FILIKI HETERIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέξας Βαλέριος Γ
  5. 1936
  6. 461-464
    • Report on the study of 134 "Filiki" lists which were found in 1926 by the historian Mr.Takis Ch.Kandiloros, in the Archives of the Historic and Ethnological Society. On the basis of the above arose valuable elements for the observation of the progress and spreading of the Society, from 1814 up to 10/2/1819. Specifically, special interest presents the codex 7308a, which consists Xanthos' catalogue and evidences that the 134 "Filiki" that contains, are included as well in the catalogue of the archives of Ypsilantis. Finally, it worths to be mentioned that the Archives and the accounts (bills) of the Society, provide valuable and unknown informations as regards the actions as well as its whole situation for the period 1819-1820.
    • Αναφορά στην μελέτη 134 Φιλικών καταλόγων οι οποίοι βρέθηκαν το 1926 από τον ιστοριογράφο κ.Τάκη Χ.Κανδηλώρο στο Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Βάσει των άνω προέκυψαν πολύτιμα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της διάδοσης της Εταιρείας από το 1814 έως της 10ης Φεβρουαρίου 1819. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κώδικας 7308α, το οποίο αποτελεί τον κατάλογο του Ξάνθου και μαρτυρεί ότι οι 134 Φιλικοί που περιλαμβάνει περιέχονται και στον κατάλογο των αρχείων του Υψηλαντη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχείο και οι λογαριασμοί της Εταιρείας, παρέχουν πολύτιμες και άγνωστες πληροφορίες όσον αφορά την δράση της καθώς και όλη την κατάστασή της για την περίοδο 1819-1820.