ΠΕΡΙ ΝΕΟΚΙΜΜΕΡΙΔΙΟΥ ΟΡΕΣΙΓΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΗΣ Α. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΠΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΡΟΓΕΝΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ABOUT NEWKIMMERION MOUNTAIN FORMATION MOVEMENT IN THE ZONE OF E GREECE AND ABOUT THE ALPINE IN GENERAL MOUNTAIN FORMATION IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βορεάδης Γ
  5. 1936
  6. 451-461
    • This announcement concerns the presence of newkimmerion folfing in the zone of E Greece. On the basis of geological researches mainly in Salamis, it is proved that during the times between the Upper Jurasic and Palaeocretan had happened mountain formation movements in the zone of E Greece, which appear in the whole in question zone, with the exception of those in the sub-zone of Parnassos-Kionas. Moreover, there are examined in general, the mountain formation movements, which took place in Greece, during the period of Alpine foldings and the course which they followed.
    • Η ανακοίνωση αφορά την παρουσία νεοκιμμερίδιου πτύχωσης στην ζώνη της Αν.Ελλάδας. Βάσει γεωλογικών ερευνών κυρίως στην Σαλαμίνα, αποδεικνύεται ότι κατά τους χρόνους μεταξύ ανώτερου Ιουρασικού και Παλιοκρητιδικού, συνέβησαν ορεσιγόνοι κινήσεις στην ζώνη της Αν.Ελλάδας, οι οποίες εμφανίζονται σ'ολόκληρη την εν λόγω ζώνη, με εξαίρεση την υποζώνη Παρνασσού - Κιόνας. Επίσης εξετάζονται γενικότερα οι ορεσιγόνες κινήσεις οι οποίες συνέβησαν στην Ελλάδα, κατά την περίοδο των αλπικών πτυχώσεων, και την πορεία την οποία αυτές ακολούθησαν.