ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF FAUNA OF SPIDERIES OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζησαράντης Χαριλ
  5. 1936
  6. 438-441
    • Presentation of a biennal research and study in connection with the class of spideries, intending to the determination of the fauna of known spiders. In particular, there are found in Greece, species which are not mentioned in relevant bibliography and are devided in the families Dysderidae and Thomisidae.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διετούς έρευνας και μελέτης αναφορικά με την ομοταξία των αραχνοειδών αποσκοπώντας στον καθορισμό της πανίδας των γνήσιων αραχνών. Συγκεκριμένα ανευρέθησαν στην Ελλάδα είδη τα οποία δεν μνημονεύονται στη σχετική βιβλιογραφία και κατανέμονται στις οικογένεις Dysderidae και Τhomisidae.