Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΑΖΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

THE ABSORPTION OF COSMIC RAYS. FIRST PART : ABSORPTION FOR MASS OF IRON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1936
  6. 398-404
    • The study concerns the exploration of cosmic rays, which stumbles at that they come from external sources and their composition varies accordingly with the hypsometrical level. On the basis of experiments of absorption arose that it is possible to classify the cosmic rays mainly in two teams : hard and the mild. The factor of absorption of the hard team was found commensurate to the atomic number, while this of the mild team varies on the basis of Auger's law. Finally, it is aimed the verification of the existed theories and the ascertainment of the real nature of the cosmic rays. Then an apparatus is presented, which measures the intensity of the cosmic rays.
    • Μελέτη η οποία αφορά την εξερεύνηση των κοσμικών ακτίνων, η οποία προσκρούει στο ότι είναι ετερογενείς και η σύνθεσή τους ποικίλει ανάλογα με την υψομετρική στάθμη. Βάσει πειραμάτων απορρόφησης προκύπτει ότι είναι δυνατό να κατατάξουμε τις κοσμικές ακτίνες κυρίως σε δύο ομάδες : την σκληρή και την μαλακή. Ο συντελεστής απορρόφησης της σκληρής ομάδας βρέθηκε ανάλογος του ατομικού αριθμού ενώ αυτός της μαλακής ομάδας ποικίλλει βάσει του νόμου του Auger. Επιχειρείται η επαλήθευση των υπαρχόντων θεωριών και η εξακρίβωση της πραγματικής φύσης των κοσμικών ακτίνων. Επίσης, παρουσιάζεται συσκευή η οποία μετρά την ένταση των κοσμικών ακτίνων.