ΧΡΗΣΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΑΣ

USE OF EVALUATION-PIPES FOR THE ATTAINMENT OF A STEADY TENSION FOR COUNTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1936
  6. 359-362
    • The present announcement concerns the counters which function with the help os a steady electric tension of 700 till 1500 Volt. The uses of the dry batteries of such tension are expensive and give out fast. The direct current which is taken through the transformation and the rectification of the city's net doesn't have the necessary stability, essential for the counters. Finally, it is described a new method for the stabilization of this direct current with the help of the evacuation-pipe.
    • Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους απαριθμητές οι οποίοι λειτουργούν με τη βοήθεια σταθερής ηλεκτρικής τάσης 700 εως 1500 βολτ. Οι χρήσεις των ξηρών συστοιχιών τέτοιας τάσεως είναι δαπανηρές και εξαντλούνται γρήγορα. Το συνεχές ρεύμα το οποίο λαμβάνεται μέσω μετασχηματισμού και της ανόρθωσης του δικτύου πόλεως δεν έχει την απαιτούμενη σταθερότητα αναγκαία για τους απαριθμητές. Περιγράφεται μια νέα μέθοδος σταθεροποίησης αυτού του συνεχούς ρεύματος με την βοήθεια σωλήνα εκκένωσης.