ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ ΠΕΙΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΪΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

AMMONIAC COMPLEXES OF OILY COPPER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χριστόπουλος ΤΑ
  5. 1936
  6. 313-317
    • The paper is referred to a research for the ammoniac compositions of the saturated and unsaturated greasy acids with copper or other heavy metals. Specifically, the way of making copper compositions of oily acids and the formation of relevant compositions with the substitution of ammonia from organic amino-bases, are examined.
    • Έρευνα των αμμωνιοενώσεων των κεκορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων μα χαλκό ή άλλων βαριών μετάλλων. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο τρόπος παρασκευής των μετά χαλκού ενώσεων του ελαϊκού οξέος και τον σχηματισμό αντίστοιχων ενώσεων με αντικατάσταση της αμμωνίας από οργανικές αμινοβάσεις.