ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ

ON THE THEORY OF THE FISSION OF THE ATOMIC NUCLEUSES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1936
  6. 304-308
    • According to the theory of Gamow, the possibility of the fission of one nucleus during its collision with a body depends on the possibilities of collision, the penetration of the body to the nucleus and the emission of fragment to it. On the basis of this theory, the formula that was developed, squares in quality with the experiments, but its accurate control proves that between formula and experiments exist quantitative differences. In the present announcement is suggested the insertion of one factor to Gamow's formula, in order to make possible the quantitative concurrence of the experiments and of the theoretical results. This factor has prices between 10(-2) and 10(-3) and depicts the possibility of holding the inserted body in the nucleus.
    • Κατά την θεωρία του Gamow η πιθανότητα διάσπασης ενός πυρήνα κατά την σύγκρουσή του με σώμα εξαρτάται από τις πιθανότητες συγκρούσεως, εισχώρησης του σώματος στον πυρήνα και εκπομπής του θρύμματος από αυτόν. Βάσει αυτής της θεωρίας, ο τύπος ο οποίος αναπτύχθηκε συμφωνεί ποιοτικώς με τα πειράματα, όμως ο ακριβής έλεγχος αυτού αποδεικνύει ότι μεταξύ τύπου και πειραμάτων υπάρχουν ποσοτικές διαφορές. Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνεται η εισαγωγή ενός συντελεστή στον τύπο του Gamow ώστε να καταστεί δυνατή η ποσοτική συνταύτιση των πειραμάτων και των θεωρητικών αποτελεσμάτων. Αυτός ο συντελεστής είχε τιμές μεταξύ 10-2 και 10 -3 και παριστάνει την πιθανότητα συγκράτησης του εισχωρήσαντος σώματος στον πυρήνα.