ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚΔΙΚΟΥ

ABOUT THE ECCLESIASTICAL OFFICE OF ΠΡΟΤΕΚΔΙΚΟΥ (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1936
  6. 286-291
    • The announcement refers to the office of Protekdikos as it is defined by the canon law as well as his obligations and duties which rule him, on the basis of the rules of the in question law.
    • Αναφορά στο αξίωμα του Πρωτεκδίκου όπως αυτό ορίζεται από το εκκλησιαστικό δίκαιο καθώς και των υποχρεώσεων και καθηκόντων που διέπουν αυτόν, βάσει των κανόνων του εν λόγω δικαίου.