ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

HELLINISM AND EAST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Lietzmann Hans
  5. 1936
  6. 244-251
    • Report referring to the relations between Greece and East, which start from the year 2000 b.C. Specifically, the fundamental offering of the greek culture is stressed out as well its contribution to the structure of the european culture. Particularly, the writer is referred to the syllabic script, underlining that it consists a greek invention and not a phoenician. Then he reports the various forms that Greek people gave to art, which are in effect till nowadays. Besides, he mentions the contribution of Greeks to the science, especially this of Plato and Aristotle. Finally, Hellinism contributed to the globalization of Christianism. Characteristic is the fact that with the disappearance of Hellinism in 1922 from Asia Minor, Christianism goes through a crisis in the East and the need for supporting the Churches of East is pinpointed.
    • Αναφορά στις σχέσεις της Ελλάδας προς την Ανατολή, οι οποίες αρχίζουν από το 2000 π.Χ. Κυρίως τονίζεται η θεμελιώδης προσφορά του ελληνικού πολιτισμού και η συμβολή του στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναφέρεται στην συλλαβική γραφή υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ελληνική επινόηση και όχι φοινικική. Στην συνέχεια αναφέρεται στις διάφορες μορφές που οι 'Ελληνες έδωσαν στην τέχνη, οι οποίες ισχύουν μέχρι και σήμερα. Επίσης, σημειώνει την συμβολή των Ελλήνων στην επιστήμη και αναφέρει αυτή των Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Τέλος, ο Ελληνισμός συντέλεσε στην παγκοσμιοποίηση του Χριστιανισμού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με την εξαφάνιση του Ελληνισμού το 1922 από την Μ. Ασία, ο Χριστιανισμός περνάει κρίση στην Ανατολή και τονίζεται η ανάγκη για υποστήριξη των Εκκλησιών της Ανατολής.