ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΥΡΑ

CONTRIBUTION TO THE METHODS OF DETECTING VARIOUS SUGARS IN THE URINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Παναγόπουλος Κ
  5. 1936
  6. 229-232
    • The present study refers to the method for the detection of various sugars in the urines through the solution of Benedict. Particularly, it is based on the notion that the distinction of various sugars is possible to be achieved even in short time, through the simultaneous determination of the amount of the solution of Benedict with the turn that urines give to the polarization-meter. These examinations take place for solutions of various densities and the characteristic curve is taken, which depicts each sugar that is examined. In particular, there are given the curves for the glucose, galactose, fructose and lactose. It worths to be mentioned that this particular method is not proper for application on cases where urines contain various sugars or substances which rotate the plane of the polarized light or in the end have reducing virtues.
    • Αναφορά στην μέθοδο ανίχνευσης διαφόρων σακχάρων στα ούρα μέσω του διαλύματος Benedict. Η μελέτη βασίζεται στην σκέψη ότι η διάκριση των διαφόρων σακχάρων δύναται να επιτευχθεί και σε σύντομο διάστημα, εάν προσδιοριστεί συγχρόνως το ποσό διαλύματος Benedict με την στροφή την οποία δίνουν τα ούρα στο πολωσίμετρο. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται για διαλύματα διαφόρων πυκνοτήτων και λαμβάνεται η χαρακτηριστική καμπύλη για κάθε σάκχαρο που εξετάζεται. Συγκεκριμένα δίνονται καμπύλες για την γλυκόζη, την φρουκτόζη, την γαλακτόζη και την λακτόζη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν δύναται να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις όπου τα ούρα περιέχουν διάφορα σάκχαρα ή ουσίες οι οποίες στρέφουν το επίπεδο του πεπολωμένου φωτός ή τέλος έχουν αναγωγικές ιδιότητες.