ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΓΕΝΝΩΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

UNKNOWN VERSES OF SOLOMOS AND THE PHILOLOGICAL PROBLEMS ORIGINATING FROM THEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τωμαδάκης Νικόλαος Β
  5. 1936
  6. 213-227
    • Report concerning the work of Solomos with the italian title "Donna Velata" and the philological problems which arose from its analysis. Firstly, an effort is made to ascertain what was written first, the outline or the verses. Following, it is aimed the comprehension of how this particular title came up and then the moral concept of the poem is presented, which shows to be in harmony with the notion of Solomos for the metaphysics and with his firm conviction for life. Finally, it is aimed the determination of the time of creation and composal of this italian outline and a speculation is posed whether the poet intended to translate it into the greek language.
    • Αναφορά στο έργο του Σολωμού με τον ιταλικό τίτλο "Donna Velata" και στα φιλολογικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν απ' την ανάλυση αυτού. Αρχικώς, γίνεται μία προσπάθεια να εξακριβωθεί ποιο γράφτηκε πρώτο το σχεδιάσμα ή οι στίχοι. Στη συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης του πως ενέκυψε ο συγκεκριμένος τίτλος στο έργο και τέλος παρουσιάζεται το ηθικό νόημα του ποιήματος το οποίο διαφαίνεται να συμπνέει με την αντίληψη του Σολωμού για την μεταφυσική και με την ασάλευτη πεποίθηση του για την ζωή. Τελικά γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί χρονικά η σύνθεση αυτού του ιταλικού σχεδιάσματος και τίθεται ο προβληματισμός για το εάν ο ποιητής σκόπευε να μεταφέρει στα ελληνικά αυτό το ιταλικό σχεδίασμα.