ΤΑ "ΜΑΝΤΑΤΑ" ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 582-602

THE "MANDATA" OF THE EMPEROR MAURICE, 582-602 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Freshfield Edwin Han
  5. 1936
  6. 205-211
    • Report on the "Mandata" which consists a kind of a military rule handbook that is dated since the reign of the last one of the dynasty of Justinians, Maurice 582-602 a.C. The in question work is divided to "Generals" which regard the obligations of the recruits, the punishments imposed to the traitors, draft-dodgers, deserters and agitators and to the "Orders" which contain military orders during the exercises or war, into the greek, latin and persian language.
    • Αναφορά στα "Μαντάτα", είδος στρατιωτικού εγκολπίου κανονισμού, το οποίο χρονολογείται από την βασιλεία του τελευταίου της δυναστείας των Ιουστινιανών Μαυρικίου 582-602 μ.Χ. Το εν λόγω έργο διαιρείται στα Καθολικά, τα οποία αναφέρονται στις υποχρεώσεις των νεοσυλλέκτων, τις ποινές που επιβάλλονται στους προδότες, στους ανυπότακτους, στους λιποτάκτες και στους ταραξίες και στις Παραγγελίες οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικά παραγγέλματα κατά την διάρκεια ασκήσεων ή πολέμου, στα ελληνικά, λατινικά και περσικά.