ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ONE PART OF THE EPIGRAPHIC HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Hiller Von Gaertringen Friedrich
  5. 1936
  6. 196-205
    • With the present announcement Mr. Von Hiller expresses his thanks to the Academy for his election as a foreign fellow member. Then he referred to the evolution of the epigraphic works as he himself had understood and observed. In addition, with the present study examines the works of scientists as Kirchoff, Mommsen, Wilamowitz, Dittenberger, Kirchner as well those, which have been hammered out by Greek and French archeologists.
    • Με την παρούσα ανακοίνωση ο κ.Von Hiller εκφράζει τις ευχαριστίες στην Ακαδημία για την εκλογή του ως ξένου εταίρου. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην εξέλιξη των επιγραφικών εργασιών όπως ο ίδιος παρακολούθησε και αντελήφθηκε. Παράλληλα, εξετάζει με την παρούσα εργασίες επιστημόνων όπως ο Kirchchoff, Mommsen, Wilamowitz, Dittenberger, Kirchner καθώς και αυτών οι οποίες έχουν εκπονηθεί από Έλληνες και Γάλλους αρχαιολόγους.