ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ABOUT THE OFFICE OF HEAD-PRIEST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1936
  6. 98-106
    • The office of the head-priest is presented as it is interpreted by the office of the Great Church. Following, his obligations and duties are reported.
    • Παρουσιάζεται το αξίωμα του Πρωτοπρεσβύτερου όπως αυτό ερμηνεύεται από τα οφφίκια Μ.Εκκλησίας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού.