ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

THE INFLUENCE OF THE CLOUDINESS ON THE DIFFUSED RADIATION, IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1936
  6. 92-94
    • The announcement is based on research of the diffused radiation with cloudy sky in Athens, on the basis of radiometric observations that lasted 30 years, 1904-1933 and took place during the 14th hour, at the National Observatory of Athens.
    • Έρευνα της διάχυτης ακτινοβολίας με ουρανό νεφοσκεπή στην Αθήνα, βάσει ακτινομετρικών παρατηρήσεων 30 ετών της περιόδου 1904-1933, που έγιναν κατά την 14η ώρα στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.