ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤA ΤΟΥ ΔΑΥΛΙΤΟΥ (TILLETIA LEVIS KUHN)

COMPARATIVE STUDY, MADE IN GREECE, REGARDING THE RESISTANCE OF WHEAT'S VARIETIES AGAINST TILLETIA LEVIS KUHN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αποστολίδης Κ.Α
  5. 1936
  6. 87-92
    • The study concerns a research which intends to determine the resistibility to Tilletia levis Kuhn of the common greek varieties of wheat, as some foreign which are used in greek agriculture. For the demands of this study, experiments took place in 34 varieties which were infected by Tilletia levis Kuhn, from which the following four; Arab, Deves, Katranitsa and Florans showed resistance against it. Finally, some differences were observed in the rate of infection in the following varieties: Mentana, Gremmenia and Mavragani, which were due to the glound's moisture and temperature, as well to the favourable or unfavourable conditions of the environment, during the period of vegetation and the primary development of the plant.
    • Έρευνα η οποία τίνει να καθορίσει την ανθεκτικότητα του δαυλίτη των κοινών ελληνικών ποικιλιών σιταριού, όπως και μερικών ξένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ελληνική γεωργία. Για τις ανάγκες της μελέτης διεξήχθησαν πειράματα σε 34 ποκιλίες οι οποίες είχαν μολυνθεί, εκ των οποίων οι εξής τέσσερις : Αράπικο, Ντεβές, Κατρανίτσα και Φλοράνς παρουσιάσαν αντοχή κατά αυτού. Τέλος παρατηρήθηκαν διαφορές στο ποσοστό των μολύνσεων στις ποικιλίες Μεντάνα, Γρεμμενιά και Μαυραγάνι οι οποίες οφείλονται στην υγρασία και θερμοκρασία του εδάφους καθώς επίσης και στις ευνοϊκές ή δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος κατά την περίοδο της βλάστησης και της αρχικής ανάπτυξης το φυτού.