ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΛΙΘΟΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

THE ENCEPHALOSTONES OF FISHES AS MEDICINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταθόπουλος Θεοδ Γ
  5. 1936
  6. 81-84
    • The study refers to the stones that are found inside the brain-pan of fishes which, according to the lower classes, comprise a therapeutic value for the breaking of the stone of the gall-bladder and of the stone of the kidney. The aforementioned stones are met in the following species of fishes: red-mullets, pagellus, dentexes and bassfishes. For the proof of their therapeutic value took place a spectroscopic examination, from which arose that the substances that compose them do not have solvent capacity on the kidney's stones.
    • Εξετάζεται κατά πόσο λιθάρια τα οποία βρίσκονται εντός της κρανιακής κοιλότητας των ψαριών, τα οποία κατά τις λαϊκές τάξεις αποτελούν θεραπευτική αξία για την διάλυση της πέτρας της χοληδόχου κύστης και της πέτρας των νεφρών. Τα προαναφερθέντα λιθάρια συναντώνται στα ακόλουθα είδη ψαριών : μπαρμπούνια, λιθρίνια, συναγρίδες και λαβράκια. Για την απόδειξη της θεραπευτικής τους αξίας έγινε φασματοσκοπική εξέταση από την οποία προέκυψε ότι τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται, δεν δύνανται να έχουν διαλυτική ικανότητα επί των νεφρολίθων.