ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

CONTRIBUTIONS TO THE MECHANISM OF THE ENERGY OF SULPHONAMIDES COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1940
  6. 472-475
    • The influence of the dissolved prodosile and diseptyle beer-yeast is examined. Special fermentation phials were used in this experiment and it was proved that in the presence of disolved prodosile and diseptyle the produced amount of CO2 is greater.
    • Εξετάζεται η επίδραση της διαλυτής προντοσίλης και δεσεπτύλης επί της ζυθοζύμης. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά φιαλίδια ζυμώσεως στο πείραμα αυτό και αποδεικνύεται ότι επί παρουσία διαλυτής προντοσίλης και δεσεπτύλης το παραγόμενο ποσό του CO2 είναι μεγαλύτερο.