ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΛΑΧΙΚΗΣ ΦΑΣΕΩΣ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ

ABOUT THE OROGENETIC MOVEMENTS OF ATTICA AND THE WALLACHIAN PHASE IN ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1940
  6. 437-442
    • The issue whether in Attica affected orogenetic movements of attic phase is examined. It was proved, with the help of personal researches and the present geological bibliography, the influence of the orogenetic movements and that for the stabilization of the country are the orogenetic movements of the wallachian phase.
    • Εξετάζεται το ζήτημα εάν στην Αττική επέδρασαν ορογενετικές κινήσεις αττικής φάσεως. Αποδεικνύει με τη βοήθεια προσωπικών ερευνών του και της υπάρχουσας γεωλογικής βιβλιογραφίας, την επίδραση των ορογενετικών κινήσεων και επίσης ότι στην σταθεροποίηση της χώρας είναι οι ορογενετικές κινήσεις της βαλλαχικής φάσεως.