ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΔΟΣ

ABOUT THE GEOLOGICAL AGE OF NEOGENIC ALLUVIUMS IN HELIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1940
  6. 429-436
    • Detailed enumeraiton of the geological findings in the alluviums of the valley in Helis and exact dating of them.
    • Λεπτομερής απαρίθμησης των γεωλογικών ευρημάτων στις προσχώσεις της κοιλάδος της Ήλιδας και χρονολόγησή τους.