1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Χρυσάνθης Α.
  5. 1940
  6. 417-421
    • Astronomical observations on Aurora Borealis (on 24th of March of 1940) are presented. Furthermore, the magnetic and radioelectric irregularities that accompany it, are cited.
    • Παρουσιάζονται αστρονομικές παρατηρήσεις βορείου σέλαος (24η Μαρτίου 1940) ενώ παράλληλα εκτίθενται οι μαγνητικές και ραδιοηλεκτρικές ανωμαλίες που το συνοδεύουν.