ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ON THE RAINY DAYS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1940
  6. 397-403
    • The number, frequency, possibilities and distribution of the rainy days in Athens is examined on the basis of observations that took place in 1899-1938 in the National Observatory of Athens.
    • Εξετάζεται ο αριθμός, η συχνότητα, οι πιθανότητες και η διανομή των ημερών βροχής στην Αθήνα, με βάση παρατηρήσεις της περιόδου 1899-1938 που έγιναν στο Αστεροσκοπείο.