1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1940
  6. 368-390
    • Findings which certify the presence of upperlias and dogger in the island of Corfu, are reported.
    • Αναφέρονται ευρήματα στην νήσο Κέρκυρα από τα οποία επιβεβαιώνεται η παρουσία ανωτέρου Λιασίου και Δογγερίου στην περιοχή αυτή.