ΝΕΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΓΓΕΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ

NEW APPEARENCES OF UPPERLIAS AND DOGGER IN THE ISLAND OF CORFU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1940
  6. 368-390
    • Findings which certify the presence of upperlias and dogger in the island of Corfu, are reported.
    • Αναφέρονται ευρήματα στην νήσο Κέρκυρα από τα οποία επιβεβαιώνεται η παρουσία ανωτέρου Λιασίου και Δογγερίου στην περιοχή αυτή.