ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1940
  6. 347-350
    • Academy's General Secretary presented the work of Mr.Fr.Gerke "Griechische Plastik in archaischer und klassischer zeit" which helps for the understanding of the archaic and classical art. Then, the President, presented the study of the doctor Mr.Sk.Zervos "The Helminthology of Hippocrates" which deals with the etymology of the word "elnis". Mr.Xenopoulos presented the book of Mr.I.Mourellos with the title "The history of the island Crete". Finally, Mr.Styl.Em.Licoudis presented the publication of Mr.Alex.Chrysanthis with the title "Geodetic proceedings of the Hydrographic Service during 1939 and general results from the magnetic station of Dekelia till 1940, as they were announced to the Geodetic and Geographic Service of the State".
    • Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών παρουσιάζει το έργο του κ.Fr.Gerke "Griechische Plastik in archaischer und klassischer zeit", το οποίο βοηθάει στην κατανόηση της αρχαϊκής και της κλασσικής τέχνης. Επίσης ο Πρόεδρος παρουσιάζει τη μελέτη του ιατρού κ.Σκ.Ζερβού "Η ελμινθολογία του Ιπποκράτους" στο οποίο ερευνά την ετυμολογία της λέξεως "έλμνινις". Ο κ.Ξενόπουλος παρουσιάζει την "Ιστορία της νήσου Κρήτης" του κ.Ι.Μουρέλλου ενώ τέλος ο κ.Στυλ.Εμ.Λυκούδης παρουσιάζει το έντυπο του κ.Αλεξ.Χρυσάνθη "Γεωδετικά πεπραγμένα της υδρογραφικής υπηρεσίας Β.Ν. κατά το 1939 και γενικά εξαγόμενα του μαγνητικού σταθμού Δεκελείου μέχρι του 1940, ως ταύτα ανεκοινώθησαν εις της Γεωδετικήν και Γεωγραφικήν υπηρεσίαν του Κράτους".