Η ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ (ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ)

THE NORTH FRIEZE OF THE ALTAR OF PERGAMOS (GIGANTOMACHY) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Picard Ch
  5. 1940
  6. 279-286
    • It was proved that the persons of the North Frieze, while they were presented unrelated to each other, are characterized by a full unity of properties and origin. Based on Hesiodus, the writer identities them with the deities of rivers, seas and sources and pronounced on friezes greek character.
    • Αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα της βόρειας ζωφόρου ενώ παρουσιάσθηκαν άσχετα μεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από την πλήρη ενότητα ιδιοτήτων και προελεύσεως. Στηριζόμενα στον Ησίοδο, τα ταυτίζει με θεότητες του υγρού στοιχείου, ποταμών, θαλασσών και πηγών και αποφαίνεται περί του ελληνικού χαρακτήρος αυτής.