ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1940

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1940
  6. 238-248
    • Detailed report on the works, activities, publications, proclamations, prizes, etc, of the Academy of Athens for the year 1940.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία κλπ, της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1940.